“หมอปราเสริฐ”ลาออกสู้คดีปั่นหุ้น

2019-01-21 14:45:56

“หมอปราเสริฐ”ลาออกสู้คดีปั่นหุ้น

Advertisement

“หมอปราเสริฐ”ลาออกจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) หลัง ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่งมีผล 21 ม.ค. พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. น.ส.ตรีศรันย์ สีตกะสิน เลขานุการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 21 ม.ค. 2562 ชี้แจงกรณี ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ระบุว่า

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) ได้รับทราบการเผยแพร่ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา ในเรื่องการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกรณีมีการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1.นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหาร 2.นางนฤมล ใจหนักแน่น ตำแหน่ง เลขานุการสำนักประธานคณะผู้บริหาร


ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ได้รับแจ้งจากนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ว่า พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บุคคลทั้งสองท่านจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งการดำเนินการตามแผนงานทางธุรกิจที่วางไว้

ผูู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. เตรียมใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ในกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ประกอบไปด้วย นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ  และนางนฤมล ใจหนักแน่น  ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งข้อมูลที่ทั้ง 3 ได้ซื้อขายหุ้น BA รวมไปถึงการจับคู่ราคาของหุ้น BA ซึ่งถือว่าเป็นการอำพรางราคาหลักทรัพย์อย่างหนึ่ง ในช่วงวันที่ 13 พ.ย.2558 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 2559 ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคารวมไปถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) (2) ประกอบมาตรา 244 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 317/4 (1) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

แท็กที่เกี่ยวข้อง