“ศรีสุวรรณ” ตั้งเครือข่ายจับตาเลือกตั้ง 4 กลุ่ม

2019-01-13 15:25:50

“ศรีสุวรรณ” ตั้งเครือข่ายจับตาเลือกตั้ง 4 กลุ่ม

Advertisement

“ศรีสุวรรณ” แถลงตั้งเครือข่ายตรวจสอบผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมือง ผู้มีอำนาจรัฐ กกต.


เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ อาคาร B นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน(YLDF)โดย ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน และเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 100 คนทั่วประเทศได้มาร่วมงานแถลงการจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP : Civic Election Participation Partnership” ภายใต้การรับรองของ กกต. เพื่อช่วยประเทศทำหน้าที่ 3 ประการ คือ 1.การรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.การชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ 3.การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ในระยะเวลา 5 ปีตามกรอบอายุที่ กกต. กำหนดตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22(5) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และจะทำหน้าที่นี้ตลอดไป


นายศรีสุวรรณ ได้แถลงสรุปภารกิจของ CEPP ทั้ง 3 ประการข้างต้นจะเป็นงานหลักที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจที่มีต่อ กกต. แต่นอกเหนือกว่านั้น จะมุ่งเน้นการตรวจสอบเพิ่มอีก 4 ประการซึ่งไม่สนใจว่า กกต. จะสนับสนุนหรือไม่ คือ 1.ตรวจสอบเล่ห์ฉลของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ส่อไปในทางซื้อสิทธิ์-ขายเสียง 2.ตรวจสอบพรรคการเมืองทุกพรรคว่ามีนโยบายที่ทำได้จริงและขัดต่อกฎหมายหรือไม่ 3.ตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐว่ามีความเป็นกลางในการเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครพรรคใด พรรคหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่ และ 4.ตรวจสอบ กกต. ว่าดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ด้วย


นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ CEPP จะเปิดรับประชาชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม หรือแนวร่วมทั่วประเทศที่ประสงค์จะเห็นการเลือกตั้งในทุกระดับเป็นไปโดยโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ได้ผู้แทนของประชาชนมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ สามารถอีเมลมาสมัครได้ที่ cepp.work@gmail.com ซึ่งระบบคัดกรองคือการเลือกตั้ง จะต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยคนหรือกลุ่มคนที่เราเรียกว่า “มือที่มองไม่เห็น” และหาก CEPP พบความผิดปกติจะใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านี้ทันที แม้กระทั่งผู้ควบคุมกฎก็ไม่ละเว้น