“ศรีสุวรรณ”ชวนร่วมจับผิดเลือกตั้ง

2019-01-12 09:20:53

“ศรีสุวรรณ”ชวนร่วมจับผิดเลือกตั้ง

Advertisement

“ศรีสุวรรณ” ชวนประชาชนร่วมตั้งเครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้งจับผิดนักการเมือง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน(YLDF)โดย ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ ทั่วประเทศได้รวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP : Civic Election Participation Partnership” ขึ้นมาโดย กกต.ได้ให้การรับรองแล้ว (เลขที่ 4/2561) เพื่อช่วยทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22(5) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ และการเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คือ การที่มีภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ออกมาเป็นหูเป็นตา คอยเฝ้าระวัง และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของนักเลือกตั้ง ที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ที่มีความแยบยลมากมายสารพัด รวมทั้งการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ รวมทั้งเล่ห์ฉลกลอุบายในการใช้เทคนิคทางกฎหมายในการ เลื่อนเลือกตั้งในขณะนี้ด้วย

นายศรีสุวรรณ ระบุด้วยว่า เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP จึงจำต้องจัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดมและเปิดรับอาสาสมัครผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันในการเป็นตาสับปะรดทั่วประเทศ 77 จังหวัดที่สนใจมาร่วมเป็นเครือข่ายฯร่วมกันในครั้งนี้ โดยจะมีการแถลงรายละเอียดของพันธกิจของเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.นี้เวลา 9.30-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ โดยจะเปิดแถลงการจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP” อย่างเปิดทางการ พร้อมตั้งประเด็นการจับผิดพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้งจับผิดผู้มีอำนาจรัฐ-องค์กรอิสระที่ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ อันจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย โดยประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานและสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯดังกล่าวได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ