มท.สั่งผู้ว่าฯสนองพระราชดำริสร้างเด็กดีมีคุณธรรม

2017-06-25 11:15:11

มท.สั่งผู้ว่าฯสนองพระราชดำริสร้างเด็กดีมีคุณธรรม

Advertisement

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดี มีคุณธรรม โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งไปยึดถือปฏิบัติหลายแห่ง เพื่อเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการศึกษาอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชนโดยให้เน้นการสร้างคนดี มีคุณธรรม มีการศึกษาดี ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบรมราโชบาย และพระราชกระแสรับสั่งโดยมุ่งเน้นบ่มเพาะไปที่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม