สพฐ.จัดสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ

2019-01-10 17:40:58

สพฐ.จัดสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ

สพฐ. จัดโครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมานายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนสภานักเรียนจากทั่วประเทศ และศิษย์เก่าสภานักเรียนระดับประเทศ รวมจำนวนกว่า 200 คน ร่วมในพิธี


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ใช้หลักธรรมาภิบาล ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีคารวธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม อยู่อย่างพอเพียง เคารพกฎกติกาสังคม มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี โดยในปี 2562 กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 9 - 13 ม.ค. 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 42 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดละ 1 คน พร้อมครูที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 156 คน มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่ดี กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง วิชาการสอนให้คนมีงานทำกิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นสภานักเรียน และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค. และในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.คณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ จะเดินทางเข้าคารวะ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อรับโอวาทรวมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนจากการประชุมสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสภานักเรียน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปลูกฝังพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อนักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และธำรงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งใด ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ให้สอดคล้องต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง