คนอยากเห็น “ปชป.-พท.”จับมือตั้งรัฐบาล

2017-06-25 11:00:19

คนอยากเห็น “ปชป.-พท.”จับมือตั้งรัฐบาล

Advertisement

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจ “2 พรรคการเมืองใหญ่กับการจับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล” คือ ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย พบว่า ร้อยละ 53.84 ระบุไม่มีความเป็นไปได้เลย เพราะต่างฝ่ายต่างมีแนวคิด จุดยืน นโยบายที่แตกต่างกัน,ร้อยละ 29.36 ระบุมีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่ง โดยแต่ละพรรคมีจุดยืนหรือแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อาจมีบางอย่างที่มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ร้อยละ 6.32 ระบุว่า มีความเป็นไปได้สูง เพราะทุกฝ่ายน่าจะมองเห็นผลดีมากกว่าผลเสีย และร้อยละ 10.48 ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ


สำหรับความต้องการของประชาชนที่จะเห็น 2 พรรคใหญ่จับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยถัดไป พบว่า ร้อยละ 63.60 ระบุว่า ต้องการ เพราะ ต้องการเห็นความสามัคคี ความปรองดอง ขณะที่ร้อยละ 26.88 ระบุว่า ไม่ต้องการ เพราะ อาจมีปัญหาความขัดแย้งกัน ทั้งในเรื่องของความคิดทางการเมือง หรือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง


เมื่อถามว่าหากจะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคใหม่ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 53.52 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ต้องการเห็นทางออกใหม่ ๆ , ร้อยละ 31.28 ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และ ร้อยละ15.20  ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ