ม.44 อนุญาต 3 กิจการใช้ที่ ส.ป.ก.

2017-06-24 05:55:23

ม.44 อนุญาต 3 กิจการใช้ที่ ส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2560 เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ระบุว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทํากิน และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาตั้งแต่ พ.ศ.2518 นั้น ต่อมาความต้องการของประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก จึงมีคําสั่งที่เป็นการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เพื่อการประกอบ 3 กิจการ คือ กิจการปิโตรเลียม กิจการสํารวจแร่ การทําเหมืองหรือการทําเหมืองใต้ดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  โดยให้ใช้ที่ดินส.ป.ก.ไปพลางก่อน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือระเบียบออกมารองรับอ่านรายละเอียด :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/168/34.PDF


แท็กที่เกี่ยวข้อง