วธ. เผยสวดมนต์ข้ามปีทั่วโลก 21.9 ล้านคน

2019-01-01 11:45:07

วธ. เผยสวดมนต์ข้ามปีทั่วโลก 21.9 ล้านคน

วธ. เผยสถิติชาวพุทธทั่วไทย-ทั่วโลกกว่า 21.9 ล้านคน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก เผยสถิติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.19 มีวัด ศาสนสถาน และสถานที่งานทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ   ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 36,559 แห่ง

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายกิตติพันธ์    พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา สรุปผลจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ซึ่งจัดครั้งแรก เมื่อปี 2548 ปีนีเป็นปีที่ 14 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี 2561ระดับอำเภอ จังหวัด หน่วยงาน และระดับประเทศรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศจากข้อมูลพบว่า วัด ศาสนสถานและสถานที่อื่นๆ ที่จัดสวดมนต์ข้ามปี ในปี 2562 ทั่วประเทศและในต่างประเทศ 36,559 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 3,392 แห่ง แบ่งเป็น วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 457 วัด วัดต่างจังหวัด 32,447 วัด วัดในต่างประเทศ 544 วัด และศาสนาสถานและสถานที่จัดงานอื่น ๆ 3,111 แห่ง โดยสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีรวมทั้งสิ้น 21,964,312 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่ามมาร้อยละ 6.19

ทั้งนี้วัดในต่างประเทศที่จัดสวดมนต์ข้ามปี อาทิ วัดอาซากุสะ ประเทศญี่ปุ่น วัดเหมอัศวาราม ประเทศจีน วัดพระพุทธเมตตาและพระเจดีย์บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย วัดพระธาตุหลวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วัดปทุมวดีราชวราราม ประเทศกัมพูชา พระบรมธาตุชเวดากอง สหภาพแห่งเมียนมา วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ประเทศมาเลเซีย วัดพุทธานุสรณ์และวัดป่าธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล และวัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิลล์ ประเทศนิวซีแลนด์และอุทยานแห่งชาติ104 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่จัดตามหลักอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ จัดที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก พราหมณ์-ฮินดู จัดที่โบสถ์เทพมณเฑียร ซิกข์ จัดที่วัดซิกข์พาหุรัด และวัดซิกข์ ซอยอโศก 21

“เป็นที่น่ายินดีที่ชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และร่วมกิจกรรมสวดมนต์แทนการฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุของความรุนแรง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและมีผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศ 13 ประเทศ”นายวีระ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง