รองเลขาธิการ กกต.แจง 6 ประเด็น กรธ.

2017-06-21 11:50:49

รองเลขาธิการ กกต.แจง 6 ประเด็น กรธ.

Advertisement

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เข้าชี้แจงและหารือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ใน 6 ประเด็น ที่ทาง กกต.มองว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.ยังมีบทบัญญัติไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญ อาทิ เรื่องของการกำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสรรหา กกต. ที่อาจมีการเขียนเกินกว่ารัฐธรรมนูญกำหนด  เรื่องนาจหน้าที่ของ กกต.ในการสั่งระงับการเลือกตั้งเมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในบางหน่วย หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง และเสนอต่อที่ประชุม กกต.เพื่อวินิจฉัย และการให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ  หาก กรธ.มีประเด็นที่จะซักถามเพิ่มก็พร้อมชี้แจงและเชื่อว่าจะสามารถตอบได้ทุกเรื่องในหลักการและเหตุผล