“บิ๊กตู่”งัด ม.44 ปลดล็อกพรรคการเมืองหาเสียง

2018-12-11 13:15:03

“บิ๊กตู่”งัด ม.44 ปลดล็อกพรรคการเมืองหาเสียง

“บิ๊กตู่” ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ คสช. 9 ฉบับ ปลดล็อกพรรคการเมืองสามารถรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อนำเสนอนโยบายที่ใช้ในการบริหารประเทศต่อประชาชนได้

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาสงบแห่งชาติที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.นี้อันเป็นวันที่พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมาตรา 171 แห่ง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวให้ตราพระราชกฤษฎีกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 90วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ป.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และมาตรา 173 บัญญัติให้ระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับซึ่งแสดงให้เห็นว่า การหาเสียงเลือกตั้งให้เริ่มกระทำได้ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ

โดยที่ได้มีการดำเนินกำรตามข้อ 8 แห่งคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธ.ค.2560 ที่ให้ คสช.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายประกาศ คสช.หรือคำสั่งหัวหน้า คสช. อันเป็นอุปสรรค ต่อการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งของพรรคการเมืองแล้ว และจะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ในเร็ววันนี้จึงเป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการเลือกตั้งในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปบริหารประเทศได้อย่างอิสระและเสรี และควรที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อนำเสนอนโยบายที่ใช้ในการบริหารประเทศต่อประชาชนได้ อันเป็นวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงสมควรดำเนินการเพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)2557 ยกเลิกคำสั่ง คสช. และ ประกาศ คสช.จำนวน 9 ฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้ คสช. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง