นายกฯลุย "บึงกาฬ-หนองคาย" 12 – 13 ธ.ค.

2018-12-10 18:50:39

นายกฯลุย "บึงกาฬ-หนองคาย" 12 – 13  ธ.ค.

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ "บึงกาฬ-หนองคาย"เป็นประธานประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่ จ.บึงกาฬและ จ.หนองคาย และประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ณ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธ.ค. นี้ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กลุ่มสบายดี ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา คือ “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน" โดยมีความโดดเด่นของพื้นที่ เป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

ในการตรวจราชการครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับ จ.บึงกาฬ โดยเน้นทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงการเกษตร และการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณสุข การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา เนื่องจาก จ.บึงกาฬนั้น มีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 847,095 ไร่

สำหรับ จ.หนองคายนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากระบบประปา เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 06.45 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยาน กองบิน 23 จ.อุดรธานี จากนั้น เวลา 09.30 น. ณ วัดโพธาราม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยกำหนดให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในด้านต่าง ๆ อาทิ บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน หน่วยทันตกรรม หน่วยวัดสายตา หน่วยสุขภาพจิต หน่วยแนะนำและฝึกอาชีพ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ โดยกำหนดเปิดตัวโครงการที่จังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่แรกของประเทศ และเริ่มต้นดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ 2 - 3 ของเดือน ธ.ค. 2561

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบปะกับประชาชน ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสวรรค์ รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬดังนี้ 1. โครงการถนนยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา 2.เกษตรแปลงใหญ่ 3. ข้าวครบวงจร 4. ผลิตภัณฑ์ OTOP 5. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองเลิง 6.โครงการคืนถังขยะ

ช่วงบ่าย ณ สถานีผลิตน้ำปะโค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย จ.หนองคาย นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน2 พื้นที่ให้แก่ ผวจ.อุดรธานีและ ผวจ.เลย พร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน 5 จังหวัด บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค อ.เมืองหนองคาย – อ.สระใคร พร้อมพบปะประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จ.หนองคาย จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินต่อไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านเดื่อ เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งโขงและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.2561 เวลา 07.40 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ จ.หนองคาย ก่อนเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู และอุดรธานี  และการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จ.อุดรธานี และจะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย - ลาว ครั้งที่ 3 ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป