“บิ๊กตู่”แจงเติมเงินบัตรคนจนแก้ปัญหาพื้นฐานได้จริง

2018-12-07 21:00:34

“บิ๊กตู่”แจงเติมเงินบัตรคนจนแก้ปัญหาพื้นฐานได้จริง

นายกฯแจงเติมเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้จริง ระบุบางคนอาจจะไม่รู้ เงินเพียง 300 - 500 บาท สำหรับเขาเหล่านี้คือค่าอาหารทั้งเดือน รัฐบาลจึงไม่อาจทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ เพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า รากฐานการพัฒนาชาติบ้านเมือง ก็คือชุมชน ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นระดับนี้ โดยอาศัยหลักการสำคัญ ก็คือ การมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ที่เน้นการบูรณาการ ในการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ ทั้งนี้ได้รับรายงานประเด็นปัญหา ความต้องการของประชาชน มากกว่า 7 แสนรายการ สามารถแบ่งเป็น 6 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มากที่สุดกว่าร้อยละ 52,ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการเกษตร, ด้านความมั่นคง, รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข จากความต้องการของพี่น้องประชาชน ในแต่ละชุมชนทั่วประเทศกว่า 7 แสน รายการดังกล่าว รัฐบาลได้นำกลับมาเป็นการบ้าน ให้ทุกกระทรวงร่วมกันกันถอดรหัส จัดทำเป็นรายละเอียดแผนงานสำคัญ 3 แผนงาน ก็คือ 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13 ล้านคน จากการลงทะเบียนที่ผ่านมา ที่ครอบคลุมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง อีกด้วย

นายกฯ กล่าวต่อว่า มีการดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ การมีงานทำ, การฝึกอาชีพ เสริมความรู้, การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ก็เป็นที่มาของมาตรการต่างๆ ที่ได้กล่าวไป เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อาทิ การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สำหรับครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษา พยาบาล หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพและค่าเช้าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นต้น ซึ่งมาตรการต่างๆ ต้องอาศัยเวลา ในการคิด หารือ และปรับปรุง ตามขั้นตอน อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของพี่น้องผู้มีรายได้น้อยได้จริง บางคนอาจจะไม่รู้ว่า เงินเพียง 300 - 500 บาท สำหรับเขาเหล่านี้ มันคือค่าอาหารทั้งเดือน รัฐบาลจึงไม่อาจทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ เพราะรัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาลทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ