จับตา สนช.ผ่าน ก.ม.ภาษีที่ดิน 15 พ.ย.

2018-11-10 14:10:47

จับตา สนช.ผ่าน ก.ม.ภาษีที่ดิน 15 พ.ย.

Advertisement

สนช.เตรียมผ่านภาษีที่ดิน 15 พ.ย. นี้ เก็บภาษีที่ดินเกษตร ร้อยละ 0.15 ส่วนที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.3

 


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)วันที่ 15 พ.ย.นี้ มีวาระการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ร่างพ.ร.บ.นี้มีใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563

ส่วนฐานภาษี อัตราภาษี ในมาตรา 34 คณะ กมธ.ได้มีการแก้ไขแตกต่างจากร่างพ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เสนอมายัง สนช.ในวาระที่1 ดังนี้ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี จากเดิม ร้อยละ 0.2ของฐานภาษี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ 0.3ของฐานภาษี จากเดิม ร้อยละ 0.5 ของฐานภาษี ส่วนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์นอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ 1.2ของฐานภาษี จากเดิม ร้อยละ 2 ของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี จากเดิมไม่เกิน ร้อยละ 2ของฐานภาษีแท็กที่เกี่ยวข้อง