ประกาศบิ๊ก ขรก.ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

2018-11-02 01:00:05

ประกาศบิ๊ก ขรก.ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดให้ ข้าราชการการเมือง ผบ.เหล่าทัพ ผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ หนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 โดยมีเนื้อหากำหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรี ครม. ส.ส. ส.ว. ยังกำหนดให้ข้าราชการการเมืองอื่นๆ ตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินด้วย อาทิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา อาทิ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา โฆษกผู้นำฝ่ายค้าน

ขณะเดียวกันยังรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง สําหรับข้าราชการพลเรือน อาทิ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สําหรับข้าราชการทหาร อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด กทม.กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ ในส่วนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ อาทิ ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน และยังรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือตําแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินด้วย
อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย.2562 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง