ปชช.หนุนปรองดองต้านนิรโทษกรรม

2017-06-11 13:05:07

ปชช.หนุนปรองดองต้านนิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ผ่านมาในภาพรวมว่า ประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจต่อประเด็นทางการเมืองมากที่สุด โดยมีความเห็นร่วมสอดคล้องกันสรุปว่า  ความขัดแย้งทางการเมือง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์และการมองประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างของพรรคการเมือง  รวมทั้งขาดความเข้าใจและละเลยการใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมในการบริหารงานทางการเมือง เป็นเหตุของการขาดความยุติธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพของสังคม พรรคการเมือง จึงควรได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง มีอุดมการณ์ของพรรคที่ชัดเจน มีการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน  ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่ม ขณะเดียวกัน ต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอิสระหรือสถาบันทางการเมืองให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ มีระบบตรวจสอบการทำงาน เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในทางการเมือง ร่วมกันวางระบบและกระบวนการเลือกตั้งให้มีกฎกติกาเป็นที่ยอมรับ ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ได้รับความเชื่อถือ มีการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างจริงจัง  เร่งรัดพิจารณาคดีทางการเมืองให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยคำนึงถึงการปรองดองไม่ใช่การนิรโทษกรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง