"บิ๊กตู่"พร้อมใช้ ม.44 บริหารงบประมาณ

2017-06-10 12:55:55

"บิ๊กตู่"พร้อมใช้ ม.44 บริหารงบประมาณ


นายกฯ สั่งปรับกระบวนการงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ เน้นเชื่อมโยงแผนงานทุกระดับและมุ่งผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ชี้พร้อมใช้ ม.44 ดำเนินการให้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ให้ไปจัดทำโครงสร้างและกลไกการทำงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไขกฎหมายและระเบียบในการบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในระดับชาติ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอำเภอใหม่ทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นจะจัดทำรายละเอียดข้อเสนอแผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์ และวิธีบริหารงบประมาณที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับต่อไป
“ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่าที่ผ่านมากระบวนการงบประมาณมีปัญหาคือ ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับ เน้นการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งผลสำเร็จของงาน ขาดความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติกับการจัดสรรงบประมาณ จึงจำเป็นต้องปรับระบบใหม่เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือการบริหารที่เน้นความสำเร็จของนโยบาย รวดเร็ว โปร่งใส และให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม”
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำหนดให้เพิ่มเติมแผนการใช้จ่ายระดับภาค จากเดิมที่มีเพียงระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 6 ภาค ที่ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัด และจะต้องบริหารงบประมาณโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัด การจัดสรรให้เพียงพอต่อความจำเป็น และการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการเชื่อมโยงการขนส่ง การค้า การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและภาค

Advertisement“รัฐบาลพร้อมใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการนี้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งท่านนายกฯ เน้นว่าการจัดสรรงบประมาณจะต้องบูรณาการรวมทุกมิติ ทั้งนโยบายหรือยุทธศาสตร์เฉพาะด้านภารกิจของส่วนราชการ และการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดจังหวัด  พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และฉบับต่อ ๆ ไปด้วย”

แท็กที่เกี่ยวข้อง