วันนี้มีอะไร: 11 ตุลาคม วันเด็กหญิงแห่งโลก (International Day of the Girl Child)

2018-10-11 00:00:01

วันนี้มีอะไร: 11 ตุลาคม วันเด็กหญิงแห่งโลก (International Day of the Girl Child)

Advertisement

วันเด็กหญิงแห่งโลก (International Day of the Girl Child)
วันที่ 11 ต.ค.ของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเด็กหญิงแห่งโลก เพื่อให้ทั่วโลกรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสสำหรับเด็กหญิง ให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพ

ข้อมูล www.thaihealth.or.th
ภาพ Shutterstock.com

13 ปีก่อน
พ.ศ. 2548
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วยพระองค์เอง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
91 ปีก่อน
พ.ศ. 2470
วันเกิด อาจินต์ ปัญจพรรค์ นักเขียน บรรณาธิการ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในปี 2534 เป็นผู้ประพันธ์เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ที่โด่งดังมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

85 ปีก่อน
พ.ศ. 2476
เกิดเหตุการณ์ "กบฏบวรเดช” ซึ่งเป็นกบฎครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย โดยคณะทหารในนาม "คณะกู้บ้านกู้เมือง” นำโดยพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ทหารยกกองกำลังจากภาคอีสานเข้ามากรุงเทพมหานคร

21 ปีก่อน
พ.ศ. 2540
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและมีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ