พม.พบเด็กถูก“กลั่นแกล้งทางออนไลน์”มากที่สุด

2018-10-04 13:00:25

พม.พบเด็กถูก“กลั่นแกล้งทางออนไลน์”มากที่สุด

Advertisement

พม. เตือนภัยออนไลน์ที่พบมากสุด คือ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การเข้าถึงสื่อลามก การพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้า ติดเกม และถูกล่อลวง พบความรุนแรงเกิดกับเด็กและสตรี สูงถึงร้อยละ 83.6 เฉลี่ย 5 รายต่อวัน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นางสุวรีย์ ใจหาญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาส 3 ตั้งแต่ ก.ค. –ก.ย. 2561 ซึ่งมี 2 ประเด็นสำคัญ ที่ควรเตือนสังคมให้เฝ้าระวัง ได้แก่ ประเด็นภัยออนไลน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และประเด็นความรุนแรงในสังคมนางสุวรีย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปัญหาสื่อลามก และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์เน็ตทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม ดังนั้น เด็กไทยจึงมีความเสี่ยงภัยสูงบนโลกออนไลน์ โดยประเด็นที่น่าห่วงใย คือ เด็ก เยาวชน และครอบครัวไม่รู้เท่าทันการใช้สื่อ และมีความเสี่ยงในการทำกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยภัยออนไลน์ที่พบมากที่สุด คือ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การเข้าถึงสื่อลามก การพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ การติดเกม และการถูกล่อลวง
นางสุวรีย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ด้านปัญหาความรุนแรงในสังคมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นกับครอบครัวไทย พบว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 83.6 เฉลี่ย 5 รายต่อวัน โดย ร้อยละ 94.9 ของผู้พบเห็นความรุนแรง เลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่เข้าไปช่วยเหลือสำหรับประเด็นที่น่าห่วงใย คือ ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัว หากเพิกเฉยอาจกลายเป็นอาชญากรรมในครอบครัวได้ ทั้งนี้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว พม. เห็นควรผลักดันให้การยุติความรุนแรงในสังคมเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว การร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ การให้ความสำคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นจากภายในครอบครัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง