“องอาจ” ชวน ปชช.ร่วมสร้างสรรค์ ปชป.ยุคใหม่

2018-09-16 22:05:48

“องอาจ” ชวน ปชช.ร่วมสร้างสรรค์ ปชป.ยุคใหม่

Advertisement

“องอาจ” ชวนประชาชนสมัครสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ สร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการดำเนินการของพรรคการเมืองหลังจากมีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13 / 2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า ทันทีที่มีการคลายล็อก ทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคทันที ในวันจันทร์ที่ 17ก.ย. เวลา 11.30 น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมือง และการดำเนินงานทางการเมืองของพรรค เมื่อพิจารณาร่างข้อบังคับพรรคแล้วก็จะนัดประชุมใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาข้อบังคับพรรคที่ร่างขึ้นใหม่

นายองอาจ กล่าวต่อว่า หลังจากได้ข้อบังคับพรรคเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มกระบวนการตามข้อบังคับพรรค ซึ่งประกอบด้วย การเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค หรือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ทั้งนี้การดำเนินการทางการเมืองของพรรค มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ และสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยอยู่บนพื้นฐานของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นายองอาจ กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค โดยหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคโดยตรงก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วมทางการเมืองตามกระบวนการประชาธิปไตยของพรรค เราเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยของไทยจะแข็งแรงมั่นคงได้นั้น ต้องเริ่มจากพรรคต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง ไม่ใช่พรรคที่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง หรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเป็นเจ้าของพรรค ซึ่งสามารถสั่งให้คนในพรรคซ้ายหันขวาหันไปทางใดทางหนึ่งก็ได้




นายองอาจ กล่าวด้วยว่า การหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคโดยตรงจากสมาชิกพรรค ถือเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยโดยพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนหลายประการดังนี้ 1. สืบสานอุดมการณ์ของพรรคที่ยึดมั่นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยภายในพรรค ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างประชาธิปไตยภายในประเทศ 3.สร้างสรรค์วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ดำรงอยู่คู่กับพรรคประชาธิปัตย์และสังคมไทยอย่างมีคุณค่าตลอดไป 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้กว้างขวางเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 5. สนองตอบต่อการปฏิรูปการเมืองที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นพรรคประชาธิปัตย์จึงขอเชิญชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง