ม.44 คลายล็อกพรรคการเมืองแล้ว

2018-09-14 18:20:32

ม.44 คลายล็อกพรรคการเมืองแล้ว

Advertisement

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 คลายล็อกพรรคการเมืองแล้ว ระบุหากพรรคการเมืองจะทำกิจกรรมทางการเมืองให้แจ้ง กกต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อแจ้งแล้วให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก คสช. พร้อมยกเลิกไพรมารีโหวต ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ไฟเขียวประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ภายในพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองทางออนไลน์ได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13 / 2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) เพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วและพรรคการเมือง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง โดยให้สามารถ ดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 90 วัน นับแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป อาศัยอำนาจตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว มีคำสั่งให้ พรรคการเมืองในวาระเริ่มแรกให้พรรคการเมืองจัดให้มีทุนประเดิม 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วัน ให้สมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงพรรคของปี 2561 ภายใน 180 วันนับตั้งแต่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ รวมทั้งให้สมาชิกพรรคชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนภายใน 4 ปี

ทั้งนี้ก่อนที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ พรรคการเมืองใดประสงค์จะดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ดังต่อไปนี้ แก้ไขข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค เลือกคณะกรรมการบริหารพรรค จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รับสมาชิกพรรคการเมือง จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่ต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ถ้าองค์ประชุม ของที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการบริหารพรรคการเมืองเท่าที่มีอยู่ และมีสมาชิกของพรรคการเมือง ทั้งนี้ มีจำนวนรวมกัน ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250 คนแล้ว ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมดำเนินการดังกล่าวได้ พรรคการเมืองใดประสงค์ทำกิจกรรมทางการเมืองให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันเมื่อแจ้งแล้วให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก คสช.
สำหรับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก ให้พรรคการเมืองจัดให้มีกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค 4 คน ตัวแทนสมาชิกพรรคการเมือง 7 คน เพื่อพิจารณาเสนอผู้สมัครต่อคณะกรรมการการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาเพื่อประกอบการรับสมัคร ซึ่งหากกรรมการสรรหาไม่เห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการสรรหา สรรหาบุคคลแทน แต่ถ้ายืนยันบุคคลเดิมแล้วกรรมการบริหารพรรคยืนยันไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกัน มีมติเช่นใดก็ให้ยึดตามนั้น โดยให้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครที่กรรมการบริหารพรรคเห็นชอบภายใน 7 วัน

ทั้งนี้พรรคการเมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ภายในพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองของตน โดยวิธีผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่การดำเนินการนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งและ คสช.อาจกำหนดลักษณะต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์ หรือการติดต่อสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสั่งให้มีการระงับการดำเนินการดังกล่าวได้อ่านรายละเอียดคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13 / 2561

แท็กที่เกี่ยวข้อง