เตรียมเสนอยูเนสโก ยก ‘เชียงใหม่’ เมืองมรดกโลก

2018-09-12 12:25:25

เตรียมเสนอยูเนสโก ยก ‘เชียงใหม่’ เมืองมรดกโลก

Advertisement

จ.เชียงใหม่เตรียมเสนอจดทะเบียนเมืองขึ้นเป็นมรดกโลก โดยชูประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และยาวนาน ธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมกับแผนการพัฒนาเมืองที่มีความเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษารากเหง้าของอดีต

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. ในฐานะประธานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก กล่าวว่า ล่าสุดทางทีมงานได้จัดทำเอกสารสำหรับการเสนอต่อองค์การยูเนสโกเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมส่งภายในเดือนก.ย.นี้ แต่การส่งเล่มไปไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ได้ เพราะยังมีข้อปลีกย่อยอีกมาก เพราะในทางปฏิบัติคือ เชียงใหม่มีปัญหาเรื่องการจัดการเมือง โดยเฉพาะภาพรวมที่เราจะพัฒนาเชียงใหม่ไปในทิศทางใดใน 20 ปีข้างหน้า 

“ความสำคัญของเมืองเชียงใหม่คือ มีวัฒนธรรมในเขตคูเมือง มีธรรมชาติที่เราต้องดูแลและปกป้อง เราจะทำอย่างไร ในขณะที่เชียงใหม่กำลังพัฒนาไปข้างหน้ามากมาย เมื่อเรามาทำเรื่องมรดกโลกเกิดคำถามว่าจะทำให้เชียงใหม่ล้าหลัง หรือฉุดเชียงใหม่ให้ถอยหลังไปสู่อดีตหรือเปล่า ต้องบอกว่าไม่ใช่ เราทำเพราะเรารักเมืองเชียงใหม่ เรามองเห็นคุณค่าที่ควรส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทุกวันนี้โจทย์ของโลกคือ วัฒนธรรมและธรรมชาติ แล้วเราจะช่วยกันดูแลและจัดการอย่างไร ซึ่งต้องทำในลักษณะการบูรณการไม่ใช่การแยกส่วนกันทำ สิ่งที่มุ่งหวังคือช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขร่วมกันในอนาคต” 
รศ.ดร.วรลัญจก์กล่าวอีกว่า ต่างประเทศเขามีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เมืองเชียงใหม่มีดอยสุเทพ ที่ญี่ปุ่นเขามีภูเขาไฟฟูจิ เขามี 5 เมืองร่วมกันดูแลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขา แล้วเราทำอะไรกันบ้าง หรือเพราะว่าองค์ความรู้เราไปไม่ถึงจุดที่ต้องตระหนักว่าธรรมชาติและวัฒนธรรมคือสิ่งสำคัญของโลก

ด้านคุณสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก กล่าวว่า มีคำถามมากมายว่าเชียงใหม่พร้อมขึ้นเป็นมรดกโลกหรือไม่ ต้องบอกว่าเชียงใหม่มีความหลากหลายด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และยาวนาน มีความโดดเด่นทั้งในแง่โบราณสถานและวัฒนธรรมที่ดีงาม และที่สำคัญคือมีธรรมชาติ มีดอยสุเทพเป็นประหนึ่งป่าศักดิ์สิทธิ์ของผู้คน ดังนั้นการจะบูรณาการ ประวัติศาสตร์และการตั้งค่าตามธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่เมืองมรดกโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้ให้เกิดความยั่งยืน ก้าวไปพร้อมกับแผนการพัฒนาเมืองที่มีความเจริญเติบโตทันสมัยแต่มีคุณค่าสูงทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของโลก