สธ.ชี้กิจการสัก ท้องถิ่นต้องควบคุม

2018-09-04 23:50:50

สธ.ชี้กิจการสัก ท้องถิ่นต้องควบคุม

Advertisement

ปลัด สธ.ระบุกิจการสักผิวหนังอยู่ใน 141 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ พ.ศ. 2558 ท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุม ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่ที่เปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 13 ประเภท รวม 141 กิจการ ซึ่งกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายจัดอยู่ในประเภทที่ 9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ รายการที่ 18 จาก 21 รายการ โดยท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศฉบับนี้ กำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุม และขออนุญาตดำเนินกิจการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่เปิดกิจการ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษากับท้องถิ่นในการใช้อำนาจตามกฎหมาย และมีคณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์จากผู้ประกอบการและประชาชนทั้งนี้  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 จำนวน 13 ประเภท ได้แก่ กิจการที่เกี่ยวกับ1.สัตว์เลี้ยง 2.สัตว์และผลิตภัณฑ์ 3.อาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่วยอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  4.ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด   5.การเกษตร 6.โลหะหรือแร่ 7.ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 8.ไม้หรือกระดาษ 9.การบริการ 10.สิ่งทอ 11.หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 12.ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ และ 13. กิจการอื่น ๆ กิจการเหล่านี้ ต้องขออนุญาตเปิดกิจการจากท้องถิ่น และตรวจความปลอดภัย เพราะเป็นกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนแท็กที่เกี่ยวข้อง