กราบทูล “สมเด็จพระสังฆราช”ลงโทษสั่งตัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงปลูก

2018-09-04 10:20:30

กราบทูล “สมเด็จพระสังฆราช”ลงโทษสั่งตัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงปลูก

Advertisement

“ศรีสุวรรณ” ทำหนังสือกราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมหาเถรสมาคม ขอให้มีพระบัญชาลงโทษเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้มีการตัดต้นศรีมหาโพธิ์ทรงปลูก

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ทำหนังสือ กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอให้มีพระบัญชาตามพระราชบัญญัติสงฆ์ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมลงโทษนิคหกรรมแก่พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง ซึ่งได้กระทำการล่วงละเมิดธรรมวินัยร้ายแรงด้วยการสั่งการให้มีการตัดต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกไว้เป็นศิริมงคลแก่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2501 การกระทำดังกล่าวของพระราชสุทธิโมลี เข้าข่ายการละเมิดข้อห้ามของพระธรรมวินัยตามพระวินัยปิฎก หรือพุทธบัญญัติอาบัติข้อ “ปาจิตตรีย์” คือ “ห้ามทำลายต้นไม้” ซึ่งแม้จะทรงบัญญัติให้แก้ไขได้ด้วยการปลงอาบัติได้ก็ตาม แต่เนื่องจากต้นศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวเป็นหน่อเดิมจากต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย อันถือเป็นสัญลักษ์ของพระพุทธศาสนา ที่มีคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จึงเป็นการมิบังควรที่พระภิกษุขั้นผู้ใหญ่ชั้นราชจะกระทำการอันเป็นที่ครหาของสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นการตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าไม้ 2484 อันเป็นความผิดทางอาญาต้องอธิกรณ์ในทางโลกอีกด้วย ซึ่งอาจเข้าข่าย “ทำลายชีวิตของต้นไม้” ที่เป็นสัญลักษ์ของพระพุทธศาสนาอาจต้องอาบัติ “ปาราชิก” ด้วยนายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงขอกราบทูลมายังพระองค์และมหาเถรสมาคมเพื่อขอให้ทรงพิจารณา เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างที่มิชอบต่ออุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด