โพลชี้ประชาชนไม่เอานักการเมืองเลวๆ กลับสภาฯ

2017-06-03 16:30:53

โพลชี้ประชาชนไม่เอานักการเมืองเลวๆ กลับสภาฯ

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “4 คำถามกับทิศทางอนาคตของประเทศไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 มิ.ย.จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างพบว่า

ร้อยละ15.68 เชื่อมีความเป็นไปได้มากที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหลังเลือกตั้ง

ร้อยละ 24.40 เชื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล
ร้อยละ 34.48 ระบุว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขหากภายหลังการเลือกตั้งได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาล

ร้อยละ 37.76 ระบุว่าควรดำเนินตามข้อกฎหมายและมีบทลงโทษที่จริงจังและเข้มงวด เช่น ให้ลาออก ถอดถอนจากตำแหน่ง ตัดสิทธิทางการเมือง นอกจากนี้จะใช้วิธีการชุมนุม คัดค้าน ลงรายชื่อถอดถอนตำแหน่งทางการเมือง หากมีความผิดมากก็ควรยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ร้อยละ 27.36 ระบุไม่แน่ใจว่าจะมี แนวทางแก้ไขอย่างไร


ขณะที่คำถามการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว โดยที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่พบว่า

ร้อยละ73.52 ระบุว่า เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกหรือสิ่งที่สำคัญที่สุด อนาคตของประเทศชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายประการ

ร้อยละ 14.96 เป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะควรเคารพสิทธิและเสียงของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ต้องเลือกผู้นำเข้ามาก่อน แล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาของประเทศ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้โอกาสกับกลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีกลับเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกร้อยละ 69.28 ระบุว่าไม่ควรเพราะนักการเมืองที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ควรได้รับอำนาจให้กลับเข้ามาทำงานอีก หากใช้อำนาจในทางที่ไม่ดี ก็จะก่อให้เกิดผลเสียกับประเทศ

ร้อยละ 11.12 ระบุว่าควรเพราะทุกคนย่อมได้รับโอกาสในการปรับปรุงตัวและอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ร้อยละ 17.52 ควรดูเป็นรายกรณีไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง