ฟันแล้ว! สธ. แบน “ไขมันทรานส์” เด็ดขาด

2018-07-15 18:15:30

ฟันแล้ว! สธ. แบน “ไขมันทรานส์” เด็ดขาดภาพ  Jonathan Vasata / Shutterstock.com

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศห้ามผลิต-นำเข้า-จำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ ด้วยมีกรดไขมันทรานส์ทำลายสุขภาพ

Advertisement


เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยระบุว่า ปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Advertisement
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Advertisement
ภาพ paprica home / Shutterstock.com

ทั้งนี้ อาหารที่มีกรดไขมันทรานส์อยู่มาก เช่น กลุ่มอาหารฟาสต์ฟูดที่ใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดไก่ มันฝรั่ง โดนัท หรือการนำมาใช้ในการประกอบกิจการเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียมและวิปปิ้งครีม ดังนั้น อุตสาหกรรมอาหารจึงนิยมใช้ผสมในอาหารและขนม


ภาพ Room's Studio / Shutterstock.com

Advertisement
ไขมันทรานส์จัดเป็นไขมันชนิดที่อันตรายสูงสุดต่อสุขภาพ โดยเป็นสาเหตุของโรคมากมาย อาทิ โรคอ้วนลงพุง และยังเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ ทั้งโรคหัวใจ, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ตลอดจนไขมันอุดตันในเส้นเลือดและหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ได้มากกว่าผู้ที่ไม่รับประทานอาหารไขมันทรานส์ เสี่ยงต่อการเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อม ทำให้นิ่วในถุงน้ำดีอักเสบ นอกจากนั้นยังอาจทำให้ผู้หญิงอยู่ในภาวะมีบุตรได้ยากขึ้นอีกด้วย