โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ “นาวาตรี”ให้ “จ่าแซม”

2018-07-14 11:10:28

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ “นาวาตรี”ให้ “จ่าแซม”

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ “นาวาตรี”เป็นกรณีพิเศษให้ “จ่าแซม”

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

จ่าเอก สมาน กุนัน ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 3 สังกัดกองเรือยุทธการ เป็นผู้ที่ประกอบคุณความดี และได้อุทิศความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จนกระทั่งตนเองเสียชีวิต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน องค์กร และนานาประเทศ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ นาวาตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่จ่าเอกสมาน กุนัน และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก เป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมพุทธศักราช 2561

ประกาศณวันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี