สนช.ผ่านฉลุยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2018-07-06 18:35:43

สนช.ผ่านฉลุยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Advertisement

สนช.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ส่งให้นายกฯนําขึ้นทูลเกล้าฯ มีผลใช้บังคับ 20 ปี

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ทำหน้าที่ประธานการประชุม สนช. โดยมีการพิจารณาเรื่องด่วนคือการให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ ครม. เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมได้พิจาณาในวาระ 2 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติที่มี พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สนช.เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่ง กมธ.วิสามัญไม่ได้มีการแก้ไขร่างตามที่ ครม.เสนอเข้ามา โดยใช้เวลาอภิปรายเพียง 1 ชั่วโมง ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 179 คะแนนเห็นชอบกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับร่างยุทธศาสตร์มีสาระสำคัญ 6 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้น การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) "ต่อยอดอดีต" โดยมองกลับไปที่รากเหง้านำมาประยุกต์ผสมผสานให้สอดรับกับ บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) "ปรับปัจจุบัน" เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ (3) "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของชาติ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาและสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง

ขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 20 ปี ตามพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560 ทั้งนี้เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทําแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม.ต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง