“ณรงค์ศักดิ์” พ้นเก้าอี้ ผวจ.เชียงรายไปพะเยา

2018-07-04 14:50:41

“ณรงค์ศักดิ์” พ้นเก้าอี้ ผวจ.เชียงรายไปพะเยา

Advertisement

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 11 ตำแหน่ง “ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” ผวจ.เชียงรายไปเป็น ผวจ.พะเยา

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตําแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังนี้

1.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่
2.นายปวิณ ชํานิประศาสน์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เชียงราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.พะเยา4. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.พะเยา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เชียงราย

5.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

6.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.ชุมพร7.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ

8.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.อํานาจเจริญ

9.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี

10.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์11.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.อํานาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค.2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ