รมว.พัฒนาสังคมฯ ชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่9

2017-05-24 13:30:23

รมว.พัฒนาสังคมฯ ชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่9

Advertisement

พม. เชิญชวนเครือข่ายประชารัฐรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันนี้ (24 พ.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการ “ล้านดวงใจ พม. เพื่อพ่อหลวง รวมพลังเครือข่ายประชารัฐประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก” เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเสริมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และเครือข่ายประชารัฐ
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง        พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มอบหมายกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณกระทรวง พม. เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเสริมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.  และเครือข่ายประชารัฐ อาทิ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ภาค 3350   โรตารีสากล สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,099,999 ดอก (กรุงเทพมหานคร 264,075 ดอก และอีก 76 จังหวัดๆ ละ 10,999 ดอก) ซึ่งในเดือนตุลาคม 2560 จะทำพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยบูรณาการหน่วยงาน พม. ระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน One Home ส่งมอบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรม “ล้านดวงใจ พม. เพื่อพ่อหลวง รวมพลังเครือข่ายประชารัฐประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก” ในวันนี้ ประกอบด้วยการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 3 รูปแบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ช่อใหญ่ สำหรับพระสงฆ์ จำนวน 9,999 ช่อ ดอกแก้วช่อกลาง สำหรับผู้บริหาร จำนวน 9,999 ดอก และดอกแคทลียา สำหรับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการของกระทรวง พม. จำนวน 1,080,001 ดอก ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์เป็นวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นและเป็นผลผลิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือราษฎรบนพื้นที่สูง เช่น เปลือกข้าวโพด ใบตองแห้ง ผักตบชวาที่รีดแล้ว โดยหน่วยงาน พม. อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สถานธนานุเคราะห์ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ภาค 3350 โรตารีสากล สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายประชารัฐ
ทั้งนี้ประชาชน เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 บริการ 24 ชั่วโมง” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้ายแท็กที่เกี่ยวข้อง