นายกฯยัน “แอคเมคส์”พร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว

2018-06-15 12:10:03

นายกฯยัน “แอคเมคส์”พร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว

Advertisement

นายกฯ เป็นประธานการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ยันประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาทำงานอย่างถูกกฎหมาย พร้อมดูแลให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่โรงแรมแชงกรี-ลา ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง หรือ แอคเมคส์ (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15–16 มิ.ย.2561 โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่มดังกล่าว ประกอบด้วย สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ว่า รู้สึกยินดีที่ภาคเอกชนของประเทศสมาชิก ACMECS และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนาให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน ในการประชุมครั้งนี้ทุกชาติสมาชิกจะเห็นพ้องในการจัดทำแผนแม่บท ACMECS เพื่อปรับโครงสร้างและจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค ตลอดจนประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวก หรือปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นและสอดประสานกันมากขึ้น นอกจากนี้ในการจ้างแรงงาน ไทยมีนโยบายเปิดกว้าง โดยรัฐบาลได้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ตามบริเวณแนวชายแดน ซึ่งไทยมีมาตรการการอำนวยความสะดวกในการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เหล่านี้นายกฯ กล่าวต่อว่า รัฐบาลขอยืนยันประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และพร้อมที่จะให้การดูแลแรงงานเหล่านี้ให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม ที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ได้เร่งรัดการปฏิรูปการจัดทำทะเบียนประวัติ และการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างระบบการจ้างงานที่เป็นธรรม และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จึงขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ช่วยกำกับดูแลการจ้างงานให้มีความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการจ้างงานที่มีลักษณะเป็นการเอารัดเอาเปรียบ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้แรงงานจากทุกชาติได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมช่วยกันรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงบริเวณชายแดน รวมถึงหาช่องทางปลดล็อคอุปสรรคต่างๆ ระหว่างกันอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง