หนุนเรียน "มัธยมคู่อาชีวะ" จบได้ใบประกาศ 2 ใบ

2018-06-07 16:00:51

หนุนเรียน "มัธยมคู่อาชีวะ" จบได้ใบประกาศ 2 ใบ

Advertisement

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ "ทวิศึกษา" ให้มัธยมป่าคาเป็นต้นแบบ เรียนจบได้ใบประกาศวิชาชีพไปด้วย

ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล เป็นประธานการลงนามความร่วมมือในการจัดโครงการทวิศึกษา โดยมีนายจรัล ยุบรัมย์ ผ.อ.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และนายสิทธิชัย ทองมา กก.ผจก.บริษัทครีเอท แมกคาโทรนิคส์ จำกัด ร่วมลงนาม มีนายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ. นายพันธ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายก อบจ. นางเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยาและนางลัดดา ภาคทรัพย์ศรี เลขานุการฯนายก อบจ. นายมานพ มีชูจิตร ผ.อ.กองการศึกษา อบจ. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนจากโรงเรียนวัดป่าคา และวิทยาลัยเทคนิคมาร่วมเป็นสักขีพยาน

นางสมทรง เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีรูปแบบการดำเนินการโดยให้โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ อ.บางไทร ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันทำหลักสูตรผสมในวิชาชีพ ในขณะเดียวกันบริษัท ครีเอท แทกคาโทรนิกส์ ก็จะเข้ามาเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ต้องการให้บุคคลากรผู้ปฎิบัติในสถานประกอบการ ต้องมีพร้อมด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ สวัสดิภาพในโรงงาน ตลอดจนนำเข้าปฎิบัติในโรงงาน ให้ทุนศึกษาต่อ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนจะได้วุฒิการศึกษา 2 วุฒิคือมัธยมปลาย และวิชาชีพ หรือ ปวช. ผู้ปกครองจะมีลูกหลานที่พึ่งได้ โรงเรียนสามารถผลิตบุคลากรตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคม เป็นการลดปัญหาการว่างงาน และปัญหาสังคมด้วย