เฮ! เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท

2018-05-28 18:25:09

เฮ! เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท

Advertisement

ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกรณีสงเคราะห์บุตร จาก 400 บาท เป็น 600 บาท มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค.2561

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามการเสนอของกระทรวงแรงงานเรื่อง การปรับปรุงร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งในส่วนที่ปรับปรุงนั้น เป็นส่วนของการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรซึ่งมี 2 ประเด็น คือ 1. กฎกระทรวงเดิม กำหนดผู้ที่เอาประกันตนจะได้รับเงินตอบแทน 400 บาท ต่อบุตร 1 คน แต่ร่างกฎกระทรวงใหม่ปรับเป็น 600 บาท ต่อบุตร 1 คน ซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 และ 2. กฎกระทรวงฉบับเดิมกำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตนที่มีบุตรไม่เกิน 2 คน และอายุไม่เกิน 6 ปี โดยฉบับใหม่ปรับแก้ไขจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตนที่มีบุตรไม่เกิน 3 คน และอายุไม่เกิน 6 ปี โดยเริ่มจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ 20 ต.ค. 2558