เปิดศูนย์รับซื้อ "น้ำนมดิบ" มหาสารคาม

2018-05-08 12:30:16

เปิดศูนย์รับซื้อ "น้ำนมดิบ" มหาสารคาม

Advertisement

ผช.รมต.เกษตรฯ เปิดศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อกระจายรายได้ให้กับเกษตรกร

ที่ศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมมหาสารคามจำกัด ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายนิวัฒน์ สุธีมีชัยกุล ผช.รมต.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ โคเนื้อโคนมแบบครบวงจร ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต "มหาสารคามโมเดล" โดยมี ผวจ.มหาสารคาม เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกร จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม จ.มหาสารคาม ร่วมกันพิสูจน์ดื่มนมโคของสหกรณ์โคนมมหาสารคาม

นายบรรพต ภูลายยาว ประธานกรรมการในนามสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม มหาสารคาม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์แห่งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2538 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 96 ราย มีสินทรัพย์ 37,707,183.58 บาท มีการรวบรวมน้ำนมดิบเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจสินเชื่อ ตามลำดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สหกรณ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ ธนาคารโคนมทดแทน ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องผสมอาหาร tmr รถแทรกเตอร์ เครื่องสับบดอาหารสายพานลำเลียง เครื่องตัดหญ้าแบบ Double Top วัสดุก่อสร้างโรงเรือนโคนมทดแทน 5 โรง ซึ่งในปี 2560 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สหกรณ์ด้วย
และด้วยความที่ตระหนักถึงความต้องการของสมาชิกประกอบกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีวิสัยทัศน์จะพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบแก้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและการตลาดของการเลี้ยงโคนมสหกรณ์ จึงพยายามพัฒนาการผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนด รวมทั้งเป็นตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ให้สามารถแข่งขันการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับสากลได้ สหกรณ์ได้ดำเนินการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากันทรวิชัย จำนวน 10 ล้านบาท สำหรับบริการสมาชิกในเขต อ.บรบือและอำเภอใกล้เคียง มีสมาชิกมาใช้บริการ สามารถรับซื้อน้ำนมดิบโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ถึง 8 ตันต่อวัน อนาคตสหกรณ์จะรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าเป็นสมาชิก และคาดว่าจะสามารถรวบรวมน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้น

นายนิวัฒน์ สุธีมีชัยกุล ผช.รมต.เกษตรฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อน การตลาดนำการผลิต หรือ "มหาสารคามโมเดล" ที่เกิดจากแนวคิด ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร โดยการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีอำนาจต่อรองราคา มีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้า มีการจัดหาตลาดและช่องทางการจำหน่าย การรวมกลุ่ม การซื้อขายซึ่งกันและกัน  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ครบวงจร ซึ่งต้องพัฒนาตั้งแต่ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นต้นน้ำ ควบคู่กับงานปศุสัตว์ไปพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นความคิดที่ดี โดยการใช้ตลาดนำการผลิต จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนให้ก้าวไปด้วยกัน
แท็กที่เกี่ยวข้อง