ซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

2018-05-08 10:55:52

ซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Advertisement

ซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 พ.ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ น.ส.พรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร น.ส.นันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดงานงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 14 พ.ค. นี้สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธี ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งเป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 13 พ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ส่วนวันที่ 14 พ.ค. คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา เวลา 08.29 – 09.19 น.
แท็กที่เกี่ยวข้อง