คลังขอสถาบันการเงิน ให้โอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินมากขึ้น

2017-05-11 15:00:06

คลังขอสถาบันการเงิน ให้โอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินมากขึ้น

คลัง ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินในประเทศ ให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินมากขึ้น


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน Money Expo 2017 พร้อมกล่าวว่า การลดความเหลื่อมล้ำของประเทศเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะความเหลือมล้ำทางการเงิน ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มให้มีความเท่าเทียมและเสมอภาค ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเหลือมล้ำทางการเงินและให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้กำชับให้สถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งกำหนดเป้าหมายในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนเป็นหลัก ตามพันธกิจของแต่ละธนาคาร พร้อมขอความร่วมมือกับทางธนาคารพาณิย์ ทบทวนนโยบายส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ ระหว่างธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมทั้งส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ที่ต่างกันถึงร้อยละ 7-8 ต่อปี ซึ่งสร้างภาระการเงินแก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้กู้รายย่อย ทำให้บางส่วนต้องหันไปพึ่งเงินกู้ผ่านบัตรเครดิต และเงินกู้นอกระบบ
ขณะเดียวกันที่ผ่านมารัฐบาลพยายามส่งเสริมผลักกันให้เกิดการลงทุนมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งในปีนี้คาดว่า จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 3.6
นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเตรียมที่จะเสนอมาตรการให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีที่ได้รับเบี้ยชราภาพให้สมัครใจสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยยังชีพเพื่อนำเงินมาสมทบกองชทุนชราภาพเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้รับเงินช่วยเหลือต่อเดือนเพิ่มขึ้น โดยจะเสนอต่อที่ประชุม ครม.ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง