พม.จ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2018-05-04 12:45:04

พม.จ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Advertisement

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คิ๊กออฟการจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมาพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) การจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Online โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ รัฐบาลจึงมีแนวทางให้ส่วนราชการต่างๆ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานและปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย จึงมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริการที่ดี มีความโปร่งใส โดยมีแนวคิดในการลดขั้นตอนการทำงาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส โดยความร่วมมือของเครือข่าย และอาศัยเทคโนโลยี ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อนระบบ KrungthaiCorporateOnline

พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อว่า การดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน เราคำนึงถึงเรื่องสำคัญ 4 ประการ ดังนี้1.การเข้าถึงสิทธิ์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถยื่นคำขอรับการช่วยเหลือโดยตรง หรือประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน/เครือข่ายอื่น 2.การตรวจสอบสิทธิ์ โดย นักสังคมสงเคราะห์สอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลในระบบบริการทางสังคมเพื่อตรวจสอบว่าเคยให้การช่วยเหลือแล้วหรือไม่นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนภาคครัวเรือนส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคพิจารณา และบันทึกข้อมูลในระบบของธนาคาร 3. การให้สวัสดิการตามสิทธิ์ จ่ายผ่านการโอนเข้าบัญชี ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวด้วยว่า ในกรณีจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด สามารถจ่ายได้ 3 กรณี ดังนี้1. ผู้ประสบปัญหาเฉพาะหน้าเช่น ประสบภัยพิบัติ ขาดแคลนปัจจัยสี่ 2.ผู้ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมหรือสื่อในช่องทางต่างๆ 3.ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม และ 4. การตรวจสอบความโปร่งใสในการได้รับสิทธิ์ระบบนี้ฯสามารถกำกับ ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน โดยทุกรายการจะถูกบันทึกในระบบของธนาคาร สามารถเรียกดูได้ทันที หรือย้อนหลังได้ นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางจัดทำแผนติดตาม และลงสุ่มตรวจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง