สภาเภสัชกรรมขู่ฟัน “เภสัชกร”รีวิวผลิตภัณฑ์ผิด ก.ม.

2018-05-02 16:45:25

สภาเภสัชกรรมขู่ฟัน “เภสัชกร”รีวิวผลิตภัณฑ์ผิด ก.ม.

Advertisement

นายกสภาเภสัชกรรมออกประกาศเตือนเภสัชกรรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดต่อจรรยาบรรณได้ หากตรวจพบจะดำเนินการทางจรรยาบรรณอย่างเด็ดขาดเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ได้ออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2561 เรื่อง การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหรือการทำ “รีวิว” ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้มีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหรือการทำ “รีวิว” ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ ทำให้กลุ่มประชาชนผู้บริโภคเข้าใจผิด ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั่วไปนั้น การกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังถือเป็นการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมภายใต้ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณฯ พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 อีกด้วย สภาเภสัชกรรมมีความกังวลต่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอให้ช่วยกันส่งข่าวว่า การกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดต่อจรรยาบรรณได้ ซึ่งหากสภาเภสัชกรรมตรวจพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวแล้ว สภาเภสัชกรรมจะต้องดำเนินการทางจรรยาบรรณฯ ต่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด