“ปรับเงินเดือน”...ความต้องการสูงสุด “คนข่าว”

2018-05-01 13:35:50

“ปรับเงินเดือน”...ความต้องการสูงสุด “คนข่าว”

Advertisement

ผลสำรวจความต้องการ “คนทำงานในอุตสาหกรรมข่าว” ต้องการปรับเงินเดือนมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อ 1 พ.ค. 2561 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย (NATION UNION JOURNALISTS, THAILAND : NUJT) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง ทุกจังหวัด ผ่านช่องทาง Google form ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2561 ในหัวข้อ “ถ้าสามารถเรียกร้องได้ในวันแรงงานแห่งชาติ ในฐานะคนทำงานในอุตสาหกรรมข่าวต้องการความมั่นคงในวิชาชีพในด้านใดมากที่สุด”

ภาพ 2p2play / Shutterstock.comผลการสำรวจพบว่ามีการตอบแบบสำถามจำนวน 95 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 69.5% เพศหญิง 30.5% มีทุกช่วงอายุและระดับการศึกษาตั้งแต่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเข้ามาตอบคำถาม โดยสามารถแบ่งเป็นสื่อประเภทโทรทัศน์มากที่สุดจำนวน 47.4% รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ 33.7% เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 14.7% ส่วนอีก 4.2% เป็นสื่อมวลชนอิสระ วิทยุ ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นผู้สื่อข่าว 32.6% รองลงมาคือ ช่างภาพ 15.8% บรรณาธิการ 2.1%ภาพ pook_jun / Shutterstock.com

ผลสำรวจพบว่า อันดับหนึ่ง ของความต้องการมากที่สุด คือ ต้องการการปรับเงินเดือนประจำปีตามความสามารถ อันดับที่สอง ต้องการให้มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุและรักษาพยาบาลครอบครัว อันดับสาม ต้องการ ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับสี่ มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยให้ใช้

อันดับห้า การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย อันดับหก มีทุนฝึกอบรมเพิ่มทักษาอาชีพ ต้องการมากที่สุด อันดับเจ็ด การลาพักศึกษาต่อโดยไม่ต้องลาออกจากงาน และอันดับแปด การมีสวัสดิการรถรับส่ง หรือค่าเดินทาง มีความต้องการมากที่สุด

ภาพ pook_jun / Shutterstock.com

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานสื่อมวลชนไทย จะนำผลการสำรวจที่จะได้นี้ ไปจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การทำงานของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยในการพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนไทยให้มีความมั่นคงมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจสื่อสารมวลชนได้ให้ความใส่ใจกับสวัสดิการ และนำไปพิจารณาสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานต่อไป