เผยรายชื่อผู้บาดเจ็บเหตุระเบิด บิ๊กซี ปัตตานี

2017-05-09 16:55:22

เผยรายชื่อผู้บาดเจ็บเหตุระเบิด บิ๊กซี ปัตตานี

เหตุการณ์ระเบิดที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  2จุด ในช่วงเวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา ได้รับรายงานชื่อผู้บาดเจ็บ ดังนี้
1.สมศักดิ์ ศรีอักษร    // ศัลยกรรมอุบัติเหตุ2. สาปีกา สุรอระยอ

3. ชัยนัลอาบีดิน สุรอระยอ // ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

Advertisement4.อนุสรณ์ เลิศประสิทธิ์

5. สายทิพย์ (ไม่ทราบนามสกุล)

Advertisement6. ปวีณา นวลจันทร์  // กลับบ้านแล้ว

7.ศิริจรรยา แป้นคง // กลับบ้านแล้ว

8.ด.ช.ชัยวัฒน์ แก้วสำอาง

9.สุนทรี (ไม่ทราบนามสกุล)

Advertisement
10.สุทธิชัย ศิริวรวงศ์เจริญ

11.วรกมล ชูวงศ์

12. สุพิณ คณานุรักษ์    // ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

Advertisement13.ตูแวนะ เซะอุเซ็ง

14.เลิศ แก้วสกุล    // กลับบ้านแล้ว

15.ตูแวยารอ บินคงเลาะ

16.ประภัสสร วงศ์รก

Advertisement17.อีรฟัน ยูโซ๊ะ

18.นูรีดา สามะ

19.ซุลกีฟลี เซ็ง

20.นูเฟีย จาโรจน์หยา // กลับบ้านแล้ว

21.ด.ญ.ริฟาร์ อาแว

22.ฟาดีละ โต๊ะยูโซ //ศัลยกรรมหญิง

23.สุไรดา สาเมาะ //ศัลยกรรมหญิง

24.ศิริพร  แก้วสกุล //ศัลยกรรมหญิง

25.ซูนีตา อีแต //ศัลยกรรมหญิง

26.ซารีฮะ แยนา //ศัลยกรรมหญิง

27.นูรีซา ต่วนสุหลง //ศัลยกรรมหญิง

28.ฉัตรทวี ดาราเซ๊ะ

29.นุรซาฟีการ์ สุรอระยอ

30.แวเนาะ เจ๊แม // กลับบ้านแล้ว  

31.ปัทมา อาแว

32.เกศรินทร์ สือนิ

33.รอฮานี เจ๊ะแว

34.อริญรดา แก้วศรีบุญ // กลับบ้านแล้ว
35.ชาญณรงค์ กุมภิล // กลับบ้านแล้ว
36.ด.ญ.ฟ้ารุ่ง โต๊ะเซ็ง // กลับบ้านแล้ว
37.วรีพรรณ์ มากศรี // กลับบ้านแล้ว
38.ยาวาเพร์  เซ็ง // กลับบ้านแล้ว
39.แววมณี  ไข่มุก

40.วิลาวรรณ คำภิระ

41.ด.ญ.ปัญจรัตน์ แม่นสกุล

42.บุญเรือง เพ่งน้อมตรา //เย็บแผล

43.ยัจมีย์ มูซอ // กลับบ้านแล้ว

44.โซฟีเยาะ อาแว // กลับบ้านแล้ว

45.ฟาฮัด นะยีฟูโซะ // กลับบ้านแล้ว

46.บาฮารี  ซีนา // กลับบ้านแล้ว

47.ปัทมา หมุดแหละ // กลับบ้านแล้ว

48.กนกอร สุวรรณชาตรี //รอตรวจ

49.ซาฟีวาตี  มาดือเระ //ศัลยกรรมหญิง

50. นาวีมัน มาหามะ

51.อามีเนาะ มะแอ

52.ฮาเซ็ง เต๊ะชง
แท็กที่เกี่ยวข้อง