คลังเปิดลงทะเบียนคนจน ปี60 คาดมากกว่า 10ล้านคน

2017-03-01 16:34:54

คลังเปิดลงทะเบียนคนจน  ปี60 คาดมากกว่า 10ล้านคน

Advertisement


นายพรชัย ฐีระเวช  รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ มาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor  (EEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
เพื่อให้ไทยเป็นแหล่งการลงทุนและการขนส่งของภูมิภาค  มีมาตราการจูงใจสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในกลุ่ม First S- curve  อาทิ  ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และในกลุ่ม  New S- Curve อาทิ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพโดย จะมีการการจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการที่ตรวจสอบร่าง TOR  ของโครงการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการของบประมาณเพิ่มหรือปรับเงื่อนไข สามารถเลือกการเสียภาษีแบบคงที่ร้อยละ 17 หรือเสียภาษีบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่ ยังไม่เคยลงทะเบียน และที่เคยลงเบียนในปีที่แล้ว  ลงทะเบียน หว่าง ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560  ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง) และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต


ในปีนี้กำหนด  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน ดังนี้

1) มีสัญชาติไทย2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)

3) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือ เป็นเจ้าของ บ้านหรือทาวเฮ้าส์พื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา /ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เพื่อการเกษตรหรือทำกิน ไม่เกิน 10 ไร่

คาดว่าในปีนี้จะมีผู้มาลงทะเบียนไม่ตำ่กว่า 10 ล้านคน  จากในปีที่ผ่านมา มีผู้มาลงทะเบียน ใน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 8,375,383 คน  มีผู้ได้รับโอนเงิน 7,525,363 คน หรือคิดเป็นเงินงบประมาณรวม 17,469 ล้านบาท