ก.ล.ต. แจงเรื่องเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2017-03-01 14:06:35

ก.ล.ต. แจงเรื่องเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษาลงประกาศ ก.ล.ต. ว่ามีการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของบริษัท 13 แห่ง ระบุว่า 13 บริษัทยังคงมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกาศเลิกดังกล่าว ทำเพื่อโอนย้ายจากกองทุนนายจ้างเดียว ที่มีนโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียว ไปยังกองทุนใหม่ที่ร่วมกันหลายนายจ้างและมีหลายนโยบายการลงทุน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นความประสงค์ของบริษัทนายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้าง มีทางเลือกในการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ