สบส. เผยมีผู้เห็นด้วย พ.ร.บ.อสม.ร้อยละ 89

2024-07-11 00:30:15

 สบส. เผยมีผู้เห็นด้วย พ.ร.บ.อสม.ร้อยละ 89

Advertisement

สบส. จัดประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.อสม.ภาคกลาง 24 จังหวัด เผยมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 89

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน  กทม. นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส. ) เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)  พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ภาคกลาง โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม.ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม


นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดี  สบส. กล่าวว่า อสม.เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งรัฐบาล โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดทำร่างพ พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... เพื่อการยกระดับทักษะความสามารถ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ อสม. โดย  สบส. ได้เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ผ่านช่องทาง Google Form ที่หน้าเว็บไซต์  สบส. ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค.67 ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว จำนวนกว่า 329,500 ราย มีผู้เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ. จำนวนกว่า 291,600 ราย หรือประมาณร้อยละ 89 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค.67) พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ทั้ง 4 ภาค โดยในวันนี้เป็นการประชุม อสม.ภาคกลาง ซึ่งมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม.ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ยังมีระยะเวลาแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์   สบส. จนถึงวันที่ 11 ก.ค.เวลา 24.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้อง อสม. และประชาชนทุกท่าน มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินการร่างกฎหมายเป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นระบบ มีการนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายในทุกขั้นตอน