กมธ.มั่นใจ 18 มาตรการณ์ "ปอเนาะศรีบอยา" แก้ปัญหาผู้เข้าบำบัดยาเสพติด

2024-07-10 15:52:40

กมธ.มั่นใจ 18 มาตรการณ์ "ปอเนาะศรีบอยา" แก้ปัญหาผู้เข้าบำบัดยาเสพติด

Advertisement

กมธ.ปปง. มั่นใจ 18 มาตรการณ์ "ปอเนาะศรีบอยา" จ.กระบี่ แก้ปัญหาผู้เข้าบำบัดยาเสพติด พร้อมแนะรัฐเติมงบประมาณลดจำนวนวันผู้เข้าบำบัดลงเน้นครอบครัวมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล  ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสารมวลชน กรณีผู้บำบัดยาเสพติดประมาณ 100 คน หลบหนีจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่    กมธ.ยังได้รับการร้องเรียนว่าเหตุการณ์นี้ มีผู้เสียชีวิตจากการเข้าบำบัดยาเสพติดด้วย จึงได้นำ กมธ.ปปง. ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ไปเมื่อวันที่ 4-5 ก.ค.67 การลงพื้นที่ได้เข้ารับฟังการบรรยาสรุปปัญหา จาก นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผวจ.กระบี่ และนายสุวิทย์ ธฤตกูร ผอ.สนง.ปปส.ภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและผู้แทนทีี่เกี่ยวข้อง โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมติดตาม


นายเลิศศักดิ์  กล่าวว่า ภายหลังรับฟังปัญหาได้นำ  กมธ.ลงไปยัง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะศรีบอยา พบสภาพปัญหาความแออัดภายในสถานฟื้นฟูภาพรวมยังไม่มีสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน และโรงพยาบาลของรัฐที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด อีกทั้งงบประมาณมีจำนวนไม่เพียง รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอถึงแม้ แนวทางการแก้ไขปัญหา ในอนาคตจะมีการจัดทำห้องควบคุมตัวที่ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ กล้องวงจรปิด การจัดตั้งสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน จำนวน 1 แห่ง และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ควบคุมตัวและสถานพยาบาลในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารการจัดการเนื่องจากในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก แต่มีสถานพยาบาล คือ มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่และ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จึงทำให้โรงพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดความเครียด อีกทั้งหลักสูตรการบำบัดมีระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ที่ถือว่านานเกินไป ไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในการปล่อยตัวกลับบ้าน มีปัญหาการถูกทำร้ายร่างการจากการใช้มาตรการในการควบคุม และอาหารไม่ถูกลักษณะ มีการกินรวมกันในภาชนะใบเดียวกัน รวมถึงผู้เข้ารับการบำบัดไม่สามารถที่จะติดต่อครอบครัวหรือผู้ปกครอง จนทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง จึงได้ร่วมกันก่อเหตุ


ทั้งนี้ทาง จ.กระบี่และ ป.ป.ส.ภาค 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วาง 18 มาตรการณ์ ชุมชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก หัวใจหลัก จะไม่รับผู้เข้ารับการบำบัดอายุต่ำกว่า 18 ปี การเข้ารับการบำบัดผู้ปกครองจะต้องนำส่งเอง อีกทั้งจะมีการปรับเปลี่ยนสวัสดิการภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร และกิจกรรมรวมถึงการแบ่งกลุ่มบำบัดที่ชัดเจน ที่ภายในศูนย์บำบัดแห่งนี้จะต้องไม่เกินจำนวน 200 คน เว้นแต่จะมีการก่อสร้างอาคารที่ปลอดภัยก็ไม่เกิน 300 คน  กมธ.ปปง. ได้แนะนำแนวทางไว้ โดย ขอให้หน่วยงานจัดทำสถิติข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณ ด้านสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะศรีบอยา จ.กระบี่ ทราบว่าได้งบประมาณที่ใช้ในการบำบัดรักษาจาก บิดา มารดา และผู้ปกครอง รวมถึงงบประมาณจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพควรจะมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเป็นมืออาชีพในการบำบัดรักษาฟื้นฟู รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ ควรจะมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้านระยะเวลาในการบำบัดรักษาให้น้อยลงกว่าเดิม เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษามีความหวังที่จะออกจากสถานฟื้นฟู เพื่อลดความเครียด กังวล และจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วย ส่วนการกลั่นกรองผู้เข้าบำบัดควรให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่จะพิจารณาให้ความเห็นในการที่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและจะออกจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่สำคัญควรให้บิดา มารดา และผู้ปกครองของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ติดต่อสื่อสารกับผู้เข้ารับการบำบัดรักษาสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษามีความรู้สึกว่า “ตนเองถูกทอดทิ้ง” และเมื่อมีการบำบัดรักษาครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก็ควรที่จะส่งตัวผู้เข้ารับการบำบัดกลับคืนสู่ครอบครัว และชุมชนต่อไป ทั้งนี้การตั้งสถานฟื้นฟู การดำเนินงานต่างๆ ควรจะเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดบัญญัติไว้ ตามมาตรา 111 อย่างเคร่งครัด