สบส.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย อสม.

2024-07-09 13:31:58

สบส.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย อสม.

Advertisement

สบส.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค ระดมความคิดเห็น อสม. ร่วมพัฒนาร่างกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.67 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส. ) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตราร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของ อสม. ให้มีความเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนและหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง ความคิดเห็นของ อสม.  ทุกท่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการจัดทำร่างกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน หนุนเสริมนโยบายภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น กรม สบส.จึงจัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 11  ก.ค.67 ผ่านเว็บไซต์กรม สบส. และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ และสิทธิประโยชน์ที่ อสม.ทุกคนจะได้รับจากการตราพระราชบัญญัติฯ แก่พี่น้อง อสม. ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ กรม สบส.จึงเดินสายจัดประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. ในพื้นที่ 4 ภาค ดังนี้ 1.วันที่ 9 ก.ค. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  จ.เชียงใหม่ 2.วันที่ 9 ก.ค. ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 3.วันที่ 9 ก.ค. โรงแรม หาดใหญ่ พาราไดซ์ จ.สงขลา และ 4.วันที่ 10 ก.ค. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน  กทม.  โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ และประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน มาร่วมแสดงความคิดเห็น

"ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ...... จัดทำขึ้นด้วยภาครัฐมุ่งหวังให้พี่น้อง อสม.ที่มีอยู่เดิม และคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ได้รับการพัฒนา ยกระดับทักษะ ขีดความสามารถ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพประชาชน และจัดการสุขภาพในชุมชนได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่ง อสม.เดิม   สบส. จึงขอเชิญชวนให้พี่น้อง อสม. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทุกคน มาร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. ระบบสาธารณสุข และประชาชนทุกคน" นพ.สามารถ กล่าว