"ศุภมาส" เปิดตัว "ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์" เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ (มีคลิป)

2024-07-08 15:25:17

"ศุภมาส" เปิดตัว "ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์" เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ (มีคลิป)

Advertisement

รมว.อว.เปิดตัว "ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์"  เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 67  น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว "ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์"  ศูนย์ปฏิบัติราชการร่วม อว. พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานของ 13 หน่วยงาน อว. ที่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานหลัก โดยมี  นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยศาสตร์บริการ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่หน่วยงาน อว. และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี) พร้อมทั้งปล่อยขบวนผู้พันวิทย์ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บริเวณด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้า

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า  อว. ได้มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ อย่าง  DSS team  ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่ DSS team เพียงหน่วยเดียว ไม่สามารถแก้ไขทุกเรื่องได้ อีกทั้งหน่วยงานใน อว. มีศักยภาพสูงทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตนจึงมอบหมายท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสานงานหารือกับหน่วยงานใน อว. เพื่อร่วมบูรณาการปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

น.ส.ศุภมาส กล่าวต่อว่า หน่วยงานใน  อว. มีความมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อพี่น้องประชาชนในนาม ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแรกที่มีพันธกิจในการเฝ้าระวัง เตือนภัย ให้ความรู้ และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชน และร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่บูรณาการกับท้องถิ่นและภาคประชาสังคม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นการทำงานให้เกิดพลังร่วมสู่การดูแลประชาชนโดยตรง

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดประเด็นปัญหาหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การรั่วไหลของสารอันตราย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความห่วงใยและวิสัยทัศน์ของ รมว.อว. จึงได้สั่งการให้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DSS team ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุ และร่วมแก้ปัญหากับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ อว. เพียงหน่วยเดียวไม่สามารถครอบคลุมในทุกมิติของปัญหาหรือสถานการณ์ ดังนั้น  รมว.อว. จึงดำริให้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานในสังกัด อว. ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าวจะดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานของ อว. ดังนั้น ประชาชนหรือหน่วยงานสามารถแจ้งปัญหาผ่านสายด่วน 1313 Facebook ผู้พันวิทย์ อว. และ Line OA ผู้พันวิทย์ อว. โดยจะมีทีมงานส่วนกลางเป็นผู้รับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปฏิบัติการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับกับความคาดหวังและความต้องการของประชาชน และในอนาคตจะขยายขอบข่ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงถือเป็นการทำงานเชิงรุกก่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น