โฆษก สธ.ยัน อสม. ก่อนประกาศใช้ ก.ม.ไม่เสียสิทธิ

2024-07-08 13:44:44

โฆษก สธ.ยัน  อสม. ก่อนประกาศใช้ ก.ม.ไม่เสียสิทธิ

Advertisement

โฆษก สธ.ยัน  อสม.คนที่เป็นมาก่อนประกาศใช้กฎหมายไม่เสียสิทธิ ให้มาแจ้งทะเบียนหลังประกาศใช้กฎหมายภายใน 1 ปี 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.67  น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยกรณีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รวมตัวกันคัดค้านร่าง พ.ร.บ. อสม.ที่กำหนดให้ อสม.พ้นสภาพเมื่ออายุครบ 70 ปีโดยประกาศจะไปยื่นหนังสือถึง ผวจ.เชียงใหม่วันที่ 8 ก.ค.ว่า   สธ.พร้อมรับฟังความเห็นของ อสม.กลุ่มนี้ รวมทั้ง อสม.จากที่อื่นๆและสาธารณชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมาถึงวันที่ 11 ก.ค.   โดย สธ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งมีมีอยู่หลายประเด็น รวมทั้งจัดประชาพิจารณ์ 4 ภาค จากนั้นจะได้ประมวลสรุปความเห็นนำไปประกอบการพิจารณาก่อนจะปรับแก้ให้เหมาะสม จากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความถูกต้อง และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

น.ส.ตรีชฎา กล่าวต่อว่า ในร่าง พ.ร.บ.อสม. มีรายละเอียดว่า คนที่เป็น อสม.มาก่อนที่กฎหมายนี้ใช้บังคับจะไม่เสียสิทธิใดๆทั้งอายุและสิทธิ์อื่นทุกประการ แต่เมื่อกฎหมายประกาศใช้ไปแล้ว 1 ปี ให้อสม.ที่เป็นอยู่เดิมต้องมาแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 1 ปี หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่าพ้นสภาพจากการเป็น อสม. ซึ่ีงจะอยู่ในบทเฉพาะกาล เป็นการจัดสารบบ อสม.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางทะเบียนที่มีความชัดเจน ทั้งการขึ้นทะเบียน การย้ายทะเบียน และลบชื่อออกจากทะเบียน อย่างไรก็ตามร่าง พ.ร.บ.อสม เรื่อง การพ้นสภาพการเป็น อสม ที่กำหนดให้พ้นสภาพการเป็น อสม. เมื่อครบ 70 จะใช้กับ  อสม. ที่สมัครใหม่ หลัง พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ไม่ใช้หลักเกณฑ์นี่กับ อสม. เดิม และ อสม. ใหม่ที่สมัคร เมื่ออายุ ครบ 70 ปี จะได้เป็น อสม. อื่น ตามที่ รมต. กำหนด เช่น เป็น อสม. กิตติมศักดิ์ จะเสียสิทธิ เฉพาะค่าป่วยการ 2000 บาท นอกนั้นให้มีสิทธิคงเดิม โดยจะมีออกเป็นกฎหมายลูกเพิ่มเติมภายหลังในเรื่องนี้

"การออก พ.ร.บ.อสม. ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทินมีเจตนาต้องการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับพี่น้องอสม.ตลอดชีวิตเพราะเห็นการทำงานที่เสียสละของพี่น้อง อสม.จึงเป็นที่มาในการออกกฎหมายฉบับนี้ ขอให้พี่น้องอสม.สบายใจได้ กระทรวงสาธารณสุขเข้าใจข้อเรียกร้องของกลุ่ม อสม. ที่ออกมาเคลื่อนไหว แต่การที่กำหนดอายุ 70 ปีก็เป็นเรื่องปกติของการออกกฎหมาย ที่จะต้องพิจารณาในหลายมิติประกอบกัน จึงขอทำความเข้าใจไปถึงพี่น้อง อสม.ทั้งประเทศ จึงอยากให้พี่น้องอสม.และปชช.ร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดทำซึ่งจะหมดเขตในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค.นี้ "โฆษก สธ.กล่าว