6 เม.ย. วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

2018-04-06 07:05:36

6 เม.ย. วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งสำหรับ “วันจักรี” ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันหยุดราชการเท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่มีความหมาย มีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคน โดยในวันนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมวางพานพุ่ม ดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี กตัญญู กตเวทิตาต่อปฐมกษัตริย์ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ได้ทรงปกครองบ้านเมือง และปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์แรก สืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงริเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์” ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์” ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ.2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาแล้วกว่า 236 ปี
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ.2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ (รัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น

ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น โปรดฯให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 พระองค์มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาท และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ.2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”


แท็กที่เกี่ยวข้อง