"พิธา-เศรษฐา"นักการเมืองโดดเด่น

2024-07-01 14:29:08

"พิธา-เศรษฐา"นักการเมืองโดดเด่น

Advertisement

สวนดุสิตโพลชี้ดัชนีการเมืองไทย  มิ.ย.ลดลง "เศรษฐา"นักการเมืองโดดเด่นซีกรัฐบาล ส่วนฝ่ายค้าน "พิธา" 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทยประจำเดือน มิ.ย.67 "กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,367 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 23-29 มิ.ย. พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือน มิ.ย. เฉลี่ย 4.33 คะแนน ลดลงจากเดือน พ.ค.ที่ได้ 4.72 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 4.94 คะแนน (ลดลงจากเดือนพ.ค.) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 3.94 คะแนน (ลดลงจากเดือน พ.ค.) นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาท โดดเด่นประจำเดือน คือ นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 43.86 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 54.56

ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ กฎหมายสมรสเท่าเทียม ร้อยละ 39.31 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบ คืออภิปรายงบประมาณ 68 ร้อยละ 40.26 ข่าว ประเด็นที่ประชาชนสนใจติดตามในเดือนมิ.ย. อันดับ 1 คือ ราคาสินค้า ค่าครองชีพ ร้อยละ 45.43 รองลงมาคือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ร้อยละ 32.07 และ ความขัดแย้งวงการตำรวจ ร้อยละ 22.50

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ระบุว่า จากผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนมิ.ย. แสดงถึงความรู้สึกไม่พึงพอใจเท่าใดนักของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เมื่อปากท้องมีปัญหาจึงฉุดให้ดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจคะแนนดิ่งลง อีกทั้งกระแสแคลงใจเรื่องการเลือกตั้ง สว. ก็ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนด้วย รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาหลักของประชาชน เช่น ความยากจน ราคาสินค้า การว่างงาน และค่าครองชีพ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรียกการสนับสนุนจากประชาชนให้เพิ่มขึ้นโดยไม่หวังใช้เพียงความนิยมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกได้ว่าภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือนนี้ “ปากท้องคับข้องใจ การเมืองก็ไม่สดใส” เท่าที่ควร

ด้าน น.ส.กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเมืองไทยในภาพรวมของเดือนมิ.ย.นั้น ลดลงจากเดือนพ.ค.อย่างเห็นได้ชัดในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและด้านค่าครองชีพของประชาชน ที่ลดลงต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา จากปัจจัยทั้งการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งพลังงาน ข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยตรง ความไม่ชัดเจนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ หรือข่าวการเร่งแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินเพิ่มเป็น 99 ปี และมีกรรมสิทธิ์ถือครองคอนโดมิเนียมเพิ่มเป็น 75% จากเดิม 49% อาจส่งผลต่อการปรับขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ความเชื่อมั่นที่ลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจที่ระบุว่าประเด็นราคาสินค้าและค่าครองชีพเป็นประเด็นที่ประชาชนสนใจมากที่สุดในเดือนมิ.ย. ยิ่งตอกย้ำถึงความกังวลของภาคประชาชนต่อการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้หลังจากผ่านมาแล้ว 9 เดือนของการทำงาน