คสช. เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติ

2017-05-01 16:45:20

คสช. เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติ

Advertisement

คสช. มอบทุกส่วนเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติ กำชับ กกล.รส. หนุนเวทีรับฟังความคิดเห็นงานปรองดองระดับพื้นที่ พร้อมเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่มีน้ำน้อยพันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เปิดเผยถึงผลการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่า เรื่องสำคัญที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้ทุกส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีหมายกำหนดการในระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2560 โดยในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีให้ดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ส่วนสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ เพื่อตรวจทานและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนภูมิภาค ระหว่าง 2-8 พฤษภาคม 2560 นั้น รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กกล.รส. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ ดูแลให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อคิดเห็น และจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคมในเรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่เป็นรูปธรรมและเกิดผลดีกับทุกฝ่ายต่อไป  
รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังห่วงว่าประชาชนในบางพื้นที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ กำชับให้ทุกส่วนช่วยกันกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุม ควบคู่ไปกับเร่งรัดโครงการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ฤดูฝน และป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  และกำชับให้ทุกส่วนสานต่อการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แนวนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการติดตามและป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริง พร้อมกับการแจ้งเตือนให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการรับและส่งต่อข้อมูลในทุกช่องทางอีกด้วย