นายกฯเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2560

2017-05-01 11:00:03

นายกฯเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2560

Advertisementนายกรัฐมนตรีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 ประกาศยกระดับแรงงานไทย เพิ่มรายได้ก้าวสู่ thailand 4.0 ขณะที่ กลุ่มผู้ใช้แรงงานยื่นข้อเสนอรัฐบาล ให้ ปฏิรูปสํานักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระเพิ่มสิทธิ์ลูกจ้างให้เป็นสมาชิกกองทุนเงินออมได้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 ภายใต้ หลักการ "แรงงานรู้รักสามัคคี สดุดีจักรีวงศ์รณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างงานสร้างอาชีพมั่นคงให้คนไทยมีหลักประกันทางอาชีพ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบและพัฒนาทักษะฝีมือเตรียมความพร้อมแรงงาน ไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมขอบคุณผู้ใช้แรงงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดมา


โดยมี ผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ สภาองค์การลูกจ้าง 15 องค์กร และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจและศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง ทั้งหมด 5 ข้อ คือ
1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ที่ให้ลูกจ้างและนายจ้าง มีหลักประกันเข้าถึงสิทธิเสรีภาพรวมตัวเจรจาต่อรองได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกประเทศจะต้องเคารพและปฏิบัติตาม 2.ปฏิรูป สํานักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระและแก้ไขกฎกระทรวงเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ จากการทำงานเมื่อใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทนครบแล้วให้ใช้สิทธิ์กองทุนประกันสังคมต่อได้และให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เป็นสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ 3. ให้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ และจัดตั้งกรมคุ้มครองส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 4.ให้รัฐเป็นเจ้าของ -รัฐวิสาหกิจทุกแห่งไม่ลดสัดส่วนการถือครอง จากภาครัฐร้อยละ 50 และลดหย่อนภาษีเก็บเงินได้ กรณีเงินค่าชดเชยได้เงินตอบแทนความชอบและเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง5.ให้แก้ไขพรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สถานประกอบการ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและส่งเสริมการออมในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั้งนี้ ในปีนี้กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ได้เรียกร้องขึ้นค่าแรงเพราะต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับขึ้นค่าแรงตามกลุ่มจังหวัดไปแล้ว ส่วนข้อเสนอนักวิชาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 410 บาทภายใน 3 ปี ถูกค้านจากสภาอุตสาหกรรมและสภานายจ้างเศรษฐกิจไทยยังไม่โตพอที่จะปรับขึ้นค่าแรง เพราะจะกระทบกับศักยภาพการแข่งขัน
ขณะที่ สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทยเรียกร้อง ให้คสช จัดการเลือกตั้งในปีนี้และยกเลิกมาตรา 44 รวมทั้งให้ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการแท็กที่เกี่ยวข้อง